SIA “NEODENT” privātuma politika

Pārzinis: SIA “NEODENT”
Reģ. Nr. 40103055469
juridiskā adrese: Aleksandra Čaka ielā 135-26, Rīgā, LV-1012
mājas lapas adrese: www.neodent.lv
Telefona numurs: +371 67313048
e-pasts: neodent@neodent.lv

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Pārziņa klientiem un citām personām (datu subjektiem) informāciju par viņu personas datu apstrādes kārtību.

Pārzinis apliecina, ka visi personas dati, ko datu subjekts sniedz Pārzinim un ko iegūst pats Pārzinis, tiks apstrādāti saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Šī privātuma politika attiecas uz ikvienu datu subjektu, kura personas datus apstrādā SIA “NEODENT” kā pārzinis.

Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamatojums

Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus tiek veikta, pamatojoties uz Vispārējās datu aizsardzības regulas 9.panta 2.punkta a) apakšpunktu un 9.panta 2.punkta h) apakšpunktu.

Pacientu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvo aktu noteiktām prasībām, tajā skaitā Ministru kabineta noteikumu prasībām attiecībā uz ārstniecības pakalpojuma sniegšanu, Ārstniecības likumu, Pacientu tiesību likumu.

Personas datu apstrādes procesi/kategorijas:

 1. Veicot pierakstu pie speciālista telefoniski, tiek ievākti šādi dati: vārds un telefona numurs.
 2. Veicot pierakstu pie speciālista mājas lapā, tiek ievākti šādi dati: vārds, uzvārds, telefona numurs un e-pasta adrese.
 3. Pacientam, saņemot veselības aprūpes pakalpojumu, tiek ievākti un apstrādāti šādi dati: vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, informācija par pacienta veselību, kas nepieciešama veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai.

Pacientu personas datiem var piekļūt:

 1. Pārziņa ārsti, māsiņas, administrators, tirgzinības vadītājs un grāmatvede tiem noteikto darba pienākumu pildīšanai nepieciešamajā apmērā.
 2. Pacienta pilnvarotās personas tikai pilnvarojumā noteiktajā apmērā un gadījumos.
 3. Pēc rakstiska pieprasījuma un ārstniecības iestādes vadītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas Pacientu tiesību likuma 10.panta 5.punktā noteiktās personas.
 4. Personas datu apstrādātāji atbilstoši sniegtajam pakalpojumam, ievērojot Vispārējā datu aizsardzības regulā noteiktos apstrādātāja pienākumus, tajā skaitā par konfidencialitātes ievērošanu.

Datu glabāšanas ilgums

 1. Datiem, kuri tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem (pacientu medicīnas dokumenti), glabāšanas ilgums tiek noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri regulē dokumentu glabāšanas ilgumu.
 2. Dati, kurus Pārzinis apstrādā uz datu subjekta piekrišanas pamata, tiek glabāti atbilstoši apstrādes mērķim vai līdz datu subjekta piekrišanas atsaukšanai, vai arī līdz datu subjekta pieprasījumam šos datus dzēst.
 3. Dati, kuri tiek apstrādāti saskaņā ar Pārziņa leģitīmo interesi, tiek glabāti atbilstoši apstrādes mērķim, kā arī līdz tiesību normās noteiktajam termiņam, kādā Pārzinis var īstenot savas likumīgās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā).

Datu drošība

Pārzinis nodrošina, ka pacienta personas dati tiek apstrādāti, ievērojot šādus principus:

 • likumīgu un godprātīgu personas datu apstrādi;
 • datu apstrādi tikai atbilstošiem un pacientam izskaidrotiem mērķiem;
 • datu minimizēšanu (apstrādi tikai nepieciešamajā apmērā);
 • datu precizitāti;
 • datu glabāšanu ne ilgāk kā nepieciešams apstrādes nolūkiem;
 • datu drošību un konfidencialitāti.

Pacienta tiesības

Pacientam kā datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, kas atrodas Pārziņa informācijas sistēmās, un pieprasīt neprecīzu datu labošanu, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim.

Šāds pieprasījums ir jānoformē rakstiski un jāiesniedz SIA “NEODENT” Aleksandra Čaka ielā 135-26, Rīgā, LV-1012 vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pasta adresi: neodent@neodent.lv. Atbilde uz pieprasījumu tiks sniegta ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Tomēr personas dati, kuru glabāšanu nosaka normatīvie akti (grāmatvedība, izrakstītie rēķini, noslēgtie līgumi u.tml.), var tikt dzēsti tikai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pārziņa pieprasītās informācijas sniegšana nav obligāta, taču tā ir priekšnoteikums veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai.

Pārzinis, pamatojoties uz pacienta sniegtajiem personas datiem, neveic automatizētu lēmuma pieņemšanu.

Pacientam ir tiesības ziņot par jebkādiem šīs privātuma politikas pārkāpumiem.

Pacientam gadījumā, ja viņš uzskata, ka Pārzinis ir rīkojies prettiesiski, ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kas Latvijas Republikā šobrīd ir Datu valsts inspekcija, Blaumaņa ielā Nr.11/13, Rīgā, LV-1011.

Pacienta personas dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām, uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

Tiesības atsaukt datu subjekta piekrišanu

Ja pacienta personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Gadījumā, ja datu subjekts atsauc savu piekrišanu, viņa personas datu apstrāde netiek pārtraukta, ja tā tiek veikta uz cita tiesiska pamata.

Privātuma politikas izmaiņas

Lai uzlabotu datu apstrādes kvalitāti, Pārzinis ik pa laikam var mainīt šo privātuma politiku, izvietojot to šajā pašā mājas lapā.

Pārzinis iesaka datu subjektam apmeklēt šo mājas lapas sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

Kontakti

Stabu iela 30/3,

Rīga, LV-1011, Latvija

Tālr: +371 67313048

Tālr: +371 67313046

M. t.: +371 29109047

E-pasts: info@neodent.lv

 
SIA “Neodent”
Reģ. nr.: 40103055469
A/S Luminor Bank, kods RIKOLV2X
konts: LV56RIKO0002010011660
vai 
A/S Swedbank, kods HABALV22
konts: LV87HABA0551023878687
 
 
 
       Zobārstniecības telpas un WC ir pieejamas cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Lai nodrošinātu ērtāku piekļuvi, piesakot zobārstniecības apmeklējumu, papildus informējiet par savām vajadzībām. Tālrunis: +371 67313048  vai +371 29109047
 

Darba laiki

Pirmdienās:   09:00 – 17:00
Otrdienās:      09:00 – 17:00
Trešdienās:    09:00 – 17:00
Ceturtdienās: 09:00 – 17:00
Piektdienās:   09:00 – 17:00
Sestdienās:    slēgts
Svētdienās:    slēgts

Sadarbības partneri

Dental ABC piedāvā mūs- dienīgas dentālās tehnoloģijas, fokusējoties uz zoba aizvietošanu ar itriju stiprinātu cirkonija oksīdu, kas, lai iegūtu estētisku un dabiski skaistuma efektu, mākslinieciski  pārklāts ar ICE keramikas masu.